دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397

دستور العمل کاشت، داشت و برداشت ارزن

دستور العمل کاشت، داشت و برداشت ارزن:

 مقدمه :

ارزن ها جزو غلات دانه ريز و گياهان يك ساله مناطق گرم و خشك مي باشند كه داراي گونه هاي فراواني هستند. نام ارزن ( Millet ) از كلمه لاتين millesimum به معناي يك هزارم ريشه گرفته و كلمه (Mill ) به معناي خرد و كوچك غالباً براي اشاره به چيزهاي فوقالعاده كوچك به كار مي رود .

 

 خاك :

ارزن مي تواند در دامنه وسيعي از خاكها رشد نمايد اما به شرايط ماندابي حساس بوده و بهترين خاكها براي رشد آن، خاكهاي لومي شني با زهكشي خوب مي باشند. ارزن در دامنه وسيعي از PH خاك، نه خيلي قليايي قادر به توليد محصول مي باشد. ارزن متحمل به شوري بوده و جوانه زني آن در شرايط نور به تأخير مي افتد.

 

آماده سازي زمين :

ارزن به بستري كاملاً نرم و عاري از كلوخ نياز دارد، زيرا بذور آن بسيار كوچك مي باشند. يك شخم عميق (حداقل 15 سانتيمتر) با گاوآهن برگردان دار به دنبال آن 2 تا 3 ديسك عمود بر هم مي تواند شرايط بهينه را براي كشت ارزن فراهم آورد.

 

مقدار بذر ، فاصله كاشت و روش كاشت :

به منظور برداشت دانه كافي و خوب مصرف 4 تا 5 كيلوگرم در هكتار كافي بوده و ميزان بهينه تراكم 175000 تا 200000 بوته در هكتار مي باشد. تراكم فوق با فاصله رديفهاي 45 سانتيمتر و فاصله هر بوته 12-10 سانتيمتر حاصل خواهد شد. عمق كاشت بذر 3-2 سانتيمتر مي باشد. ارزن عموماً بلافاصله پس از شخم و بوسيله بذر پاشي كشت مي شود. كشت ارزن مرواريد با ماشين مخصوص بذر كار غلات بهترين روش بوده و نتنها بهترين جوانه زني را تضمين مي كند بلكه پراكندگي يكنواخت و خوب گياه را نيز به همراه خواهد داشت.

 

توصيه هاي داشت :

نياز غذايي :

به طور كلي ارزنها به دليل طول رويش كوتاه و حجم كم ريشه به مواد غذايي كمي نياز دارند. در ارزنها كاربرد 50 كيلوگرم در هكتار كود اوره در زمان كاشت و مصرف 50 تا 100 كيلوگرم در هكتار اوره بعد ازهر چين توصيه مي شود.

  

 آبياري :

ارزن مقاومت خوبي نسبت به كم آبي دارد ولي جهت توليد علوفه بيشتر و بهتر دور آبياري 7 تا 10 روز مناسب است

  

 دفع علفهاي هرز :

براي دفع علفهاي هرز بهتر است در مراحل اوليه رشد گياه از كولتيواتور استفاده شود در مراحل بعدي رشد به علت سايه اندازي شديد و چين برداري هاي متعدد رشد علفها ناممكن خواهد شد  و نياز به مبارزه با علفهاي هرز نخواهد بود .

 

 مبارزه با آفات و بيماريها :

روي اين گياه هنوز بيماري خاصي گزارش نشده ولي از آفات مهمي كه در مراحل اوليه رشد به بوته ها حمله مي نمايند مي توان كرم طوقه بر ( آگروتيس ) و كرم برگ خوار ( كارادرينا ) را نام برد كه ضمن انجام مبارزه زراعي ( شامل رعايت تاريخ كاشت و شخم پائيزه ) مي توان از سم حشره كش كارباريول براي آگروتيس استفاده نمود . در ساير موارد به دليل غير اقتصادي بودن مبارزه و استفاده مستقيم از گياه جهت توليد گوشت و شير مبارزه شيميايي توصيه نمي گردد .

 

برداشت :

در ارزنها بهترين زمان  برداشت جهت علوفه سبز ظهور پانيكول ها و بهترين زمان برداشت براي توليد دانه تغيير رنگ پانيكول ها و زرد شدن برگهاي پايين مي باشد.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0